מחשבון עדכון תקרות וסכומים 2014

0

רשות המסים בישראל פרסמה את השינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014 לפי השינוי במדד המחירים:

נושא

סכום

הערות

שווי 1 נקודת זיכוי במס (ללא שינוי) 218 ש"ח לשנה – 2,616 ש"ח
תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א' שבגינה מגיע פטור ממס 8,470 ש"ח פטור ממס בשיעור של 43% מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 12,360 ש"ח מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה 24,720 ש"ח מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45א' 8,700 ש"ח לשנה – 104,400 ש"ח לעמית שאינו מוטב
הכנסה מרבית לסעיף 47 34,800 ש"ח לשנה – 417,600 ש"חמי ששכרו המבוטח על ידי המעביד עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי לפי סעיף 47
סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית" 51,200 ש"ח לשנה – 614,400 ש"ח בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ש"ח התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס
תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים 264,000 ש"ח התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים 18,480 ש"ח התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס. מומלץ להפקיד את מלוא הסכום ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)
שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/קצבה 4,300 ש"ח
ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים ל"חבר בעל שליטה" 1,030 ש"ח לשנה – 12,360 ש"ח
"השכר הממוצע במשק" – 4 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה)3 36,356 ש"ח התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס
תקרת הכנסה לקרן פנסיה חדשה 3,726 ש"ח אם משלמים 20.50% ניתן לבטח עד שכר של 18,175 ש"חאם משלמים 19.83% ניתן לבטח עד שכר של 18,790 ש"חאם משלמים 18.33% ניתן לבטח עד שכר של 20,327 ש"חאם משלמים 17.50% ניתן לבטח עד שכר של 21,291 ש"ח
קצבה מזערית 2014 4,481 ש"ח נכון ל- 1.3.2014, מתעדכן כל שנה לאחר פרסום מדד ינואר

 מדרגות המס לשנת 2014 בשל "יגיעה אישית":

הכנסה חודשית (₪)

שיעור המס

הכנסה שנתית (₪)

שיעור המס

עד 5,280 10% עד 63,360 10%
מ- 5,281 עד 9,010 14% מ- 63,361 עד 108,120 14%
מ- 9,011 עד 14,00 21% מ- 108,121 עד 168,000 21%
מ- 14,001 עד 20,000 31% מ- 168,001 עד 240,000 31%
מ- 20,001 עד 41,830 34% מ- 240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
*מס נוסף מעל: 67,630 2% *מס נוסף מעל: 811,560 2%
Share.

Comments are closed.