ביטוח

ביטוח הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד.

ביטוח מספק הגנה מפני אי-ודאות וסיכון על ידי הקטנתו או אף ביטולו המוחלט.

ביטוח קיים במגוון רחב של תחומים ובמגוון צורות.

מוסד הביטוח המרכזי של מדינת ישראל הינו המוסד לביטוח לאומי, אשר מעניק ביטוח ברמה הלאומית לכל תושבי מדינת ישראל בין היתר על ידי מתן קצבאות מחייה, נכות, שארים ועוד.

קיימים גופים רבים נוספים המוכרים חוזי ביטוח שונים, חלקם על פי חוקי מדינת ישראל וחלקם באופן רצוני.

ביטוח יכול שיתקיים מכוח חוק או מכוח חוזה. המבטח יכול שתהיה המדינה, חברת ביטוח ממשלתית או חברת ביטוח פרטית.

לפי ההסכם מתחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. בהתאם להסכם, משלם המבוטח למבטח פרמיה (דמי ביטוח) במועדים שסוכמו ביניהם, בתשלום אחד או במספר תשלומים חודשיים או בתשלומים חודשיים או שנתיים קבועים.

גובה דמי הביטוח נקבע בהסכמה בין המבטח לבין המבוטח. המבטח נעזר באקטואריה לצורך חישוב הפרמיה הדרושה בעבור הביטוח, לפי סטטיסטיקה של האירועים נגדם נרכש הביטוח, תוך התחשבות במצב הספציפי של המבוטח. למשל, בביטוח חיים משתמשים בטבלאות אקטואריות, תוך התחשבות במחלות קודמות של המבוטח (המשפיעות על הסיכון של מבוטח ספציפי למות בגיל מוקדם יותר). לא פעם נקבעת הפרמיה בביטוח כללי גם לפי שיקול מסחרי של המבטח.

מכירת פוליסות ביטוח נעשית על ידי סוכני ביטוח, המייצגים את חברות הביטוח, או ישירות על ידי החברות, בביטוח ישיר.

קיימים סוגים שונים של ביטוחים פיננסיים המבוצעים באמצעות גידור, קניה ו/או מכירה של אופציות שונות כגון רכישה של אופציות הגנה על מדד המעוף.

ככלל, מסווגים את הביטוח לשלושה תתי קטגוריות, כמפורט להלן:

  1. ביטוח אלמנטרי/כללי כולל ביטוח רכוש,  רכב, נזקים,  אבדן רווחים,  אשראי, תאונות אישיות, נוסעים לחו"ל, הנדסי, אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות המוצר, אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה ועוד.
  2. ביטוח חיים כולל ביטוח חיים, נכות ושארים.
  3. ביטוח בריאות כולל ביטוח רפואי מסוגים שונים.