פנסיה כללית

קרן פנסיה היא סוג של קופת גמל. היא מאגר נכסים המוחזק בנאמנות על ידי חברה מנהלת (הנאמן) לטובת עמיתים (הנהנים). בדיוק כמו כל קופת גמל.
ובכן מה זה קרן פנסיה באמת? קרן פנסיה היא שילוב של חיסכון לגיל פרישה וביטוח.

קרן פנסיה מהווה תכנית חסכון פנסיוני, המבטיחה לעובד ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה – תכנית זו קרויה פנסיית יסוד.
קרן פנסיה מהווה תכנית ביטוח פנסיוני במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד – תכנית זו קרויה פנסיה מקיפה.

קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד. לצורך כך מפרישים עובד שכיר ומעבידו סכומי כסף לחיסכון בקרן פנסיה מדי חודש. גם עובד עצמאי יכול להפריש לקרן פנסיה על מנת לזכות בביטוח פנסיוני.

המצבים אותם מכסות ההפרשות לקרן פנסיה הם:
זקנה
בדרך כלל, גיל הזכאות לפנסיית זקנה הוא גיל הפרישה -67 שנה לגברים ו-62 שנה לנשים. עם זאת, בתכניות פנסיה שונות (פרטיות, ציבוריות וממשלתיות) ניתן להגדיר גיל פרישה השונה מגיל הפרישה הקבוע בחוק או גילי פרישה מיוחדים למקצועות שונים. בתכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק (בדרך כלל כנגד הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את מועד הפרישה (בדרך כלל עם תוספת לפנסיה בשל הדחייה).

יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה נקראת פנסיה/פרישה מוקדמת.

על פי תקנות קופות גמל ניתן לשלם פנסיית זקנה (לגבר ולאשה) החל מגיל 60. לגובה הפנסיה מקובלות שיטות אחדות:

תשלום הקצבה לחוסך נקבעת על פי מקדם שנקבע כתלות לסכומי החיסכון הפנסיוני שנצברו בקרן הפנסיה, למספר הנהנים (העובד בלבד או גם בן זוג וילדים) למאפייני תוחלת חיים (מין העובד, היותו מעשן או לא מעשן וכדומה). שיטה זו מבוססת על שיקולים אקטואריים שמבטיחים את יכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבותה. – הנ"ל נקרא "ערבות הדדית".

מוות
במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת פנסיית שאירים לשאיריו. בקרנות הפנסיה הכלליות (בניגוד לקרן פנסיה המקיפה) זהו מסלול אופציונלי, כלומר המבוטח יכול שלא לכלול אותו בתכנית הפנסיה שלו, או להגדיר במדויק מי השאירים הנהנים. בקרנות אחרות זהו מסלול בסיסי, שבו השאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן שאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תכנית הפנסיה.

נכות
ביטוח נכות (או ביטוח מפני אבדן כושר עבודה) מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הגדרת "נכות" עשויה להשתנות בתכניות ביטוח שונות, למשל האם נכות היא חוסר יכולת לעסוק במקצוע כלשהו, או די בכך שהמבוטח נפגע באופן שאינו מאפשר לו לעסוק במקצועו.