קופות גמל

קופת גמל הנה מכשיר חסכון לטווח ארוך ובינוני.
לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח או ההפסד על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.
פעולתן של קופות גמל בישראל מוסדרת במספר חוקים. שני העיקריים שבהם:
1. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן "חוק הפיקוח").
2. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד – 1964.

בהתאם לחוק הפיקוח, קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המכשירים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, , קרן מחלה, פיצויים, פנסיה. עם זאת, בציבור המינוח "קופת גמל" משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".

המפקיד בקופת הגמל מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים בידי מעסיקו/ המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה הקלות במס הכנסה על הפקדה בקופה: ניכוי ממס וזיכוי ממס לעובד על הפקדתו בקופה, ופטור ממס להפקדת המעביד (בגבולות תקרה).

קופת גמל היא מאגר נכסים המוחזק על ידי נאמן (החברה המנהלת) לטובת נהנים (העמיתים) לפיכך, לעמיתים יש זכות קניינית בנכסי הקופה.

לכל קופת גמל יש תקנון, שהוא החוזה המחייב בין הקופה לבין העמיתים זאת, בניגוד למשל לתכניות ביטוח (כגון ביטוח מנהלים), שבהן נכרת חוזה נפרד בין כל מבוטח לבין המבטח.

משיכת הכספים מהקופה כפופה כמובן לתקנון הקופה וכן לפקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחה.

כספים שהופקדו בקופת גמל לעצמאים לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים: 15 שנה לאחר ההפקדה הראשונה בקופה, או גיל הפרישה. כספים שהושקעו החל ב-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד.

את כספי קופת הגמל שנצברו עד דצמבר 2007 ניתן למשוך בגיל 60, פטורים ממס, במידה והוותק בקופה הגיע ל-5 שנים לפחות.

ניתן למשוך כספים לפני המועדים הנ"ל עם תשלום מס הכנסה של 35% על היתרה שצבר העמית.

כספים שנצברו לאחר ינואר 2008, במרכיב הפיצויים, ניתנים למשיכה בעת סיום יחסי ההעסקה, ואת כספי התגמולים ניתן למשוך בדרך של קצבה לאחר העברתם לקופת גמל משלמת קצבה.

אם צברת זכויות לקבלת קצבה מעבר לסכום המינימלי שנקבע (3,850 ₪), באפשרותך להוון את ההפרש ולמשוך אותו כסכום חד פעמי.

במשיכה הונית של כספים בגיל פרישה, הרווחים שנצברו פטורים ממס רווחי הון (בניגוד לתכניות חיסכון אחרות, שבהן חל מס של 25% על הרווח הראלי).

מנהלי קופות הגמל, משקיעים את כספי הקופות ואמורים לייצר רווחים המוגדרים כרווחי הקופה.

רווחי הקופה מתחלקים באופן יחסי בין כל העמיתים בקופת הגמל לפי היקף החיסכון שלהם. בתמורה גובים מנהלי הקופות דמי ניהול קבועים מהיתרה וכן מההפרשות השוטפות לקופה.

דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת על מנת למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה אשר היו יכולות להגדיל את תמלוגיהם.

עמית יכול לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

תיקון 3 לחוק הפיקוח
מתחילת 2008 ניתן להפקיד כספים בקופות גמל משני מסלולים:
1. קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה ממנה לא ניתן למשוך ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא על ידי העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.
2. קופת גמל משלמת לקצבה – קופה שניתן למשוך ממנה ישירות את החיסכון שהצטבר כקצבה, בהתאם לתקנון שלה. סכום הקצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, במין העמית, במסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה.

טיפ!
אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ש"ח לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי. על כן לפורשים בפרישה מוקדמת, , אפשרות להגדיל החיסכון, בעבודה החדשה, על ידי שימוש בכספי המעסיק והפרשות העובד, שלא דרך הפקדה בקרן פנסיה.

מי יכול להפריש לקופת גמל?
1. כלל ציבור העובדים רשאי לחסוך בקופות הגמל באופן עצמאי.
2. עובדים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק.