מה כדאי? עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ?

עוסק פטור
מוגדר בחוק מע"מ ונועד להקל על אנשים לפעול כעצמאים תוך הגמשת חלק מהביורוקרטיה הכרוכה בכך.
עוסק פטור אינו גובה מע"מ ולא מחויב בהגשת דוחות למע"מ (מקור השם "פטור").
רשאי להיות עוסק פטור מי שהכנסותיו אינן עולות על 79,000 ₪ לשנה נכון לשנת 2014.

עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מחוק מס ערך מוסף (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ, מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו. "עוסק פטור" הנו מעמד לעניין מע"מ בלבד.

עוסק פטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הוא חד-פעמי. העוסק הפטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אין הוא רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו, ויכול להוציא חשבוניות ו/או קבלות בלבד.

רישום העסק כעוסק פטור הנו צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.

עוסק מורשה
• עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס.
• העוסק מקבל מספר תיק בזמן פתיחת העסק במשרדי מע"מ
• רשאי להוציא חשבונית מס.
• העוסק גובה מע"מ מלקוחותיו, כלומר הוא מוסיף עוד 18% לסכום העסקה (נקרא: מע"מ עסקאות), והוא רשאי לקזז מע"מ בגין תשלומים לספקים (מע"מ תשומות).
• עוסק מורשה מדווח פעם בחודש או חודשיים למע"מ ופעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו חייבות במס לפי מדרגות מס המופיעות בפקודת מס הכנסה.
• אחראי לביצוע כל ההתחייבויות שלקח על עצמו, ולכן רמת הסיכון המוטלת עליו באופן אישי .
• לעתים עובד יכול לעבוד במקום עבודה מוסדר אך במקום להיות שכיר יגיש חשבונית למעסיק , כעוסק מורשה ויוגדר כנותן /מוכר שרותים למקום העבודה ולא כשכיר.
• לנ"ל יתרונות רבים וגם מגבלות.

חברה בע"מ
חברה בע"מ הנה ישות משפטית אשר התאגדה על מנת לבצע פעולות שונות למטרת רווח. החברה בע"מ הנה ישות עצמאית ונפרדת מבעליה, הנחשבים לבעלי מניות. האחריות המשפטית של החברה בע"מ נתונה בידי החברה עצמה ולא בידי בעליה, הנחשבים לבעלי מניות.

הקמת חברה בע"מ דורשת מבעליה לשלם מספר תשלומים כגון אגרת הקמת חברה, אגרה שנתית, תשלום לעורך דין ותשלום לרואה חשבון. עלויות התפעול של חברה בע"מ יקרות יותר מתפעול עוסק מורשה.

היתרון של חברה בע"מ הוא היתרון של הגבלת האחריות האישית ולעתים גם תכנון מס.

בעלים של חברה אינו חייב לתת לעצמו שכר וגם אינו חייב לחלק את הרווחים שנצברו בסוף כל שנה אלא רשאי להמשיך ולהשקיע את יתרת העודפים בעסק, או להעבירם לשנה הבאה.

ההבדלים בין סוגי ההתאגדות ברמה המשפטית
ההבדל העיקרי בין חברה לשאר ההרכבים זה עיקרון ההפרדה, הפרדה בין החברה ובין העומד או העומדים בראשה. הבדל זה מתקיים גם כאשר בחברה עובד בעלים יחיד והוא גם הבעלים וגם העובד היחיד. כלומר יש חברות שהן בעצם חברות של אדם אחד. הבדל נוסף הוא שבחברה יכולים להיות מספר בעלי מניות ואילו עוסק מורשה הוא יחיד.

עוסק מורשה לא יכול למכור חלקים מממנו , חברה ניתן למכור, להנפיק , לשתף ועוד.
עוסק מורשה או עוסק פטור מחויב אישית לפעול בכל ענייני העסקים הזכויות והחובות. קיימת זהות מלאה בין העוסק מורשה לאדם הפרטי.

כאשר במודל של חברה בערבון מוגבל, קיימת הפרדה בין האדם לבין הישות המשפטית "החברה" שבבעלות אותו אדם. המשמעותי היא שבמקרים של חוב , כולל לרשויות המס לא ניתן להגיע לנכסי האדם אלא לנכסי החברה בע"מ בלבד. החוב שייך לחברה. הפרדה זו תהיה בתוקף גם אם האדם הוא העובד היחיד בחברה.
זהו עיקרון הגבלת האחריות.

שוקלים להקים עסק? להיות עצמאיים? להקים שותפות עסקית? כדאי שתשקלו האם לפעול כעצמאי או כחברה בע"מ. להחלטה שתקבלו היום תהיה השפעה רבה על אופן ניהול ד העסק שלכם, על התפתחותו, אפשרויות הצמיחה ועל חובות וחבויות. גם בהיבט האחריות האישית, מס ההכנסה ביטוח לאומי, דיני העבודה וכמובן בהקשר לעלויות הצפויות בהקמה ותפעול העסק בהמשך.

נטל המס המרבי על רווח של יחיד כולל תשלומים למס הכנסה וכן לביטוח לאומי מגיע כיום לשיעור של 50% בעוד ששיעור מס חברות עומד על כ 25% על רווחי חברה. את הרווחים הנותרים בחברה , לאחר תשלומי המס, אפשר להשקיע בתחומים נוספים או לצבור לצורך שימוש כהון החוזר.

אם תרצה לחלק לעצמך כבעלים חלק מהרווחים, אחרי ששילמת את מס החברות, תחלק דיבידנד שגם הוא יחויב במס של כ – 25% ועל בעל השליטה (המחזיק 10% ומעלה ויותר) כ – 30%.

מכאן שאם נסתכל רק על היבטי המיסוי, קיים יתרון להתארגנות במסגרת חברה בע"מ. מנגד לניהול חברה בע"מ, נדרשים היקפי מחזור גדולים יחסית שבצידם עלויות ניהול, רישום ודווח משמעותיות יותר.

לפני שנקבל החלטה נבחן מספר כללי אצבע:
1. אם אתם רואים בטווח הארוך פעילות משמעותית, עם מחזורים גדולים ורווחים נאים בצידם – הרי שעדיף לפעול כחברה.
2. אם אינכם זקוקים לרווחים לצריכה מידית ושוטפת ויש ביכולתכם להשקיעם חזרה בפעילות העסקית או לדחות את קבלתם משנה אחת לשנים הבאות – הרי שעדיף לפעול כחברה.
3. אם אתם נכנסים ו/או מקימים עסק עם סיכונים עסקיים רבים ובפרט בתחומים של אשראים, מחויבויות חוזיות שונות וכד – הרי שעדיף לפעול כחברה.
4. אם יש בכוונתכם לגייס שותפים, או שמלכתחילה אתם עובדים עם שותפים – הרי שעדיף לפעול כחברה.
5. אם בכוונתכם למכור בעתיד חלקים מהפעילות העסקית שלכם, או להגיע לפעילות מגוונת בנושאים ותחומים מגוונים – הרי שעדיף לפעול כחברה.
6. אם אתם פועלים בשווקים ו/או עם לקוחות שמחשיבים יותר עבודה עם חברה מאשר עוסק מורשה והנ"ל יכול לסייע לכם בזכייה במכרזים, חוזים וכד, לחברה בע"מ יש דימוי מכובד יותר – הרי שעדיף לפעול כחברה.
7. אם אתם בתחום פעילות עם הוצאות רבות ומגוונות הנוצרות לצורך ייצור ההכנסה, בחברה יש יתרונות בניכוי הוצאות ביחס לעוסק מורשה ויתר גמישות בתהליך תכנון המס – הרי שעדיף לפעול כחברה.
8. אם אתה יחיד הפועל בתחום צר עם הכנסות מוגבלות – אין יתרון לפעול כחברה.

לחברה בע"מ עלויות ניהול ודווח נוספות כגון אגרה שנתית לרשם החברות:
לשנת המס 2014 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1131 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2014 אגרה 1503 ש"ח.
עם השנים ירדו שיעור מס החברות בארץ באופן משמעותי מ 60% בשנות השמונים לכ 25% בשנת 2014.

שיעור מס חברות בין השנים 1980 – 1984 היה 61%
שיעור מס חברות בין השנים 1986 – 1989 היה 45%
שיעור מס חברות בין השנים 1990-1995 היה 39%
שיעור מס חברות בין השנים 2003 – 1996 היה 36%

 שיעור מס חברות ודיוידנד בעשור האחרון:

מס מצרפי

*מס דיבידנדים

מס חברות

שנת מס

52.00% 25% 36% 2003
51.25% 25% 35% 2004
50.50% 25% 34% 2005
48.25% 25% 31% 2006
46.75% 25% 29% 2007
45.25% 25% 27% 2008
44.50% 25% 26% 2009
43.75% 25% 25% 2010
43.00% 25% 24% 2011
47.50% 30% 25% 2012
47.50% 30% 25% 2013
48.55% 30% 26.5% 2014

* לחברות באזורי עדיפות לאומיים ותכניות עידוד שונות חבות מס נמוכה בהרבה.