שכיר או עצמאי?

עובד הוא מי שעובד עבור אדם או אנשים אחרים ומקבל תשלום עבור עבודתו.
ניתן לחלק את העובדים לשני סוגים עיקריים:
עובד שכיר – העובד עבור מעסיק תמורת משכורת. בין עובד למעסיקו מתקיימים יחסי עובד – מעסיק. זכויותיו וחובותיו של העובד נקבעים בחוזה עבודה האישי בינו לבין מעסיקו, ובמקורות נוספים כגון דיני עבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים ועוד.
עובד עצמאי – אדם העובד עבור אחר (או אחרים) מבלי שיתקיימו ביניהם יחסי עובד-מעסיק.
עבודה למען אחר ניתן לעשות במגוון דרכים: כעובד שכיר, כעובד עצמאי, בהתנדבות, כחבר באגודה שיתופית ועוד.

התייחסות לעובד קיימת גם בחוקים אחרים:

חוקי המדינה בכלל וחוקי העבודה בפרט, תקנות המיסוי, כוללים כללי מיסוי מיוחדים לעובדים. בראשם פקודת מס הכנסה ועוד.
חוק הביטוח הלאומי חל על כל תושבי ישראל, אך יש בו התייחסות נרחבת לעובדים, הן בצד החובות ( חובתו של המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בעד עובדיו השכירים) והן בצד הזכויות (באחדים מענפי הביטוח, כגון ביטוח אבטלה).
אף שלמושג "עובד" חשיבות מהותית בהקשרים אלה, הוא אינו מוגדר בחקיקה, וגבולותיו נקבעו בפסקי דין רבים. בין השאר נקבע בפסקי דין אלה כי חייל בשרות קבע אינו בגדר עובד, וגם אסיר אינו עובד.
עבודתו של העובד נעשית למען מעסיקו, במקום עבודתו או במקום שאליו נשלח על ידי מעסיקו. במצב השגרתי, לעובד מעביד יחיד, אך יש גם הקשורים ביחסי עובד-מעסיק עם מעבידים אחדים, באותו מקצוע או במקצועות שונים.
אחד המבחנים המבדילים בין עובד שכיר לבין עובד עצמאי הוא קיום פיקוח של מספק העבודה על עבודת העובד ועל אופן ביצועה. היו מקרים בהם היה חוזה בין העובד לבין נותן העבודה, בהם הוגדר העובד כ"קבלן עצמאי", אולם, בית המשפט קבע כי דין אותו "קבלן עצמאי" כדין עובד שכיר ונותן העבודה חייב בכל החובות של מעביד כלפי עובד זה.

נשאלת השאלה מה עדיף שכיר או עצמאי ?
התשובה איננה חד משמעית, ומה שמתאים לאדם אחד אינו מתאים בהכרח לאחר.

יתרונות עבודה כשכיר
1. עבודה כשכיר לרוב מאופיינת ברמת וודאות גדולה יותר.
2. קיים ביטחון תעסוקתי רב יותר, לעתים עד מועד הפרישה.
3. עבודה כשכיר מאופיינת ביציבות כלכלית גבוהה יותר, העובד מקבל משכורת חודשית מסודרת שהוא יודע כי לא תיפול משכר המינימום.
4. המעסיק דואג לתשלומי דמי הביטוחים (ביטוח לאומי, ביטוח בריאות).
5. ישנן הטבות סוציאליות כגון ימי חופשה ומחלה, דמי הבראה, פנסיה ופיצויי פיטורים (בהתאם לקריטריונים שהחוק מגדיר).
6. שכיר מובטל שהשלים תקופת אבטלה זכאי לדמי אבטלה.
חסרונות:
1. לרוב המשכורת קבועה ואינה משתנה בצורה מהותית למעט עליה הדרגתית, למעט כאשר העבודה כוללת עמלות או פרמיות, יכול השכר להשתנות בצורה משמעותית מחודש לחודש.
2. בחלק גדול מהמשרות קיימת גמישות נמוכה באשר לשעות ומיקום העבודה.
3. בעבודה כשכיר העובד נתון למרות מנהליו ולעתים קרובות אינו משתכר על פי ביצועיו ו/או כישוריו.

יתרונות עבודה כעצמאי
1. עובד עצמאי או פרילנסר יכול להחליט כיצד, מתי ומהיכן לבצע את העבודה.
2. יכולת לבצע מספר עבודות במקביל כאשר מגבלתו הנה מידת היכולת שלו לבצע את העבודה.
3. רשאי להסתייע בשירותי צד שלישי לביצוע העבודה ואף לשכור קבלני משנה, בהתאם למוסכם בחוזה ההתקשרות.
4.יכולת לתמחר את העבודה כראות עיניו.
חסרונות:
1. קיים סיכון כלכלי גדול יותר.
2. ההכנסה אינה מובטחת ותלויה ביכולת העצמאי למכור.
3. עצמאי דואג לתשלום לביטוח לאומי ולרשויות המס.
4. עיסוק בירוקרטי עם רשויות שונות.
5. אין זכויות סוציאליות, בגין ימי מחלה, חופשה או פנסיה, וחובה על העצמאי להיערך גם למצבים אלה.
6. אינו זכאים לדמי אבטלה.
למעט הצד המקצועי נדרש עצמאי לדאוג גם לשיווק, לניהול העסק, לניהול תזרים המזומנים וכד.

השוואת חלק מהפרמטרים שכיר – עצמאי:

שכיר

עצמאי

אין החזר הוצאות בית. אולם ניתן החזר על הוצאות מוכרות לצרכי עבודה ניכוי הוצאות בית בהתאם ליחס הפרופורציונלי של מספר החדרים בבית שבהם מנוהל העסק לבין כלל החדרים בבית. ניתן החזר על הוצאות מוכרות לעבודה
מקבלים פיצויי פיטורים אין פיצויי פיטורים
אין קשר רציף עם רשויות המס יש קשר עם רשויות המס
אין חובת הגשה של דוחות שנתיים יש להגיש דוחות שנתיים
ברוב המקרים אין חבות הגשת הצהרת הון אחת לכמה שנים יש להגיש הצהרת הון
אין דיווחים חודשיים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי ישנם דיווחים חודשיים/דו חודשיים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי
ברוב המקרים בסוף שנת המס, לא קיימת חבות למס הכנסה וביטוח לאומי בסוף שנה עלולים להיווצר הפרשים לתשלום מס הכנסה והפרשים לתשלום לביטוח לאומי
תשלומים סוציאליים לפנסיה גבוהה (בדרך כלל) תשלומים סוציאליים לפנסיה נמוכה (בדרך כלל)
תשלומים גבוהים לקרן השתלמות. התשלומים גמישים ומשתנים בהתאם לשכר תשלומים קבועים
אין צורך בניהול ספרים חובת ניהול ספרים על פי חוק
קיום זכויות סוציאליות מסוימות קיום זכויות סוציאליות מסוימות
ברוב המקרים עבודה בצוות בהרבה מהמקרים עובד כבודד
הפסקת התקשרות בכל עת ללא קנס, אין דוחות לא תמיד ניתן לבצע הפסקת התקשרות מרגע לרגע. דוחות עד 3 שנים אחרי