פורשים - פורטל הפרישה של ישראל

הרשמה לאתר

Your password must be at least 6 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


מבוא:
אתר זה הינו אתר אינטרנט המציג מידע אודות פרישה משירות הביטחון, וכמו כן מידע פרסומי (להלן: "האתר"), המופעל ע"י חברת "אמ-פקולטי" (להלן: "אמ-פקולטי). השימוש באתר כפוף לאמור במסמך זה. לחיצה על מקש ההסכמה מעידה על הסכמך לתנאי השימוש באתר. בנוסף, הינך מאשר יצירת קשר אליך על ידי מנהלי האתר במטרה להסביר לך על השירותים אשר ניתן לקבל או לרכוש באמצעותנו.

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים, התניות, התחייבויות והצהרות, הכלולים במסמך זה. באישורך לתנאי השימוש באתר הנך מקבל על עצמך את התנאים, הסייגים והמגבלות המפורטים במסמך זה.
אמ-פקולטי שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר, על פי שיקול דעתה, או לעדכנם, ובמקרה של שימוש על ידך לאחר שינוי או עדכון כאמור יהיה משום אישורך לתנאי השימוש החדשים.
האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. שימוש בכל אתר אינטרנט כפוף לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות של אתר זה.

טיב המידע ואחריות אמ-פקולטי:
אתה מאשר ומצהיר כי ידוע לך שהאתר אינו אתר רשמי של מדינת ישראל ו/או של משרד הביטחון ו/או של צבא ההגנה לישראל, והמידע באתר מופיע כפי שנאסף על ידי אמ-פקולטי ו/או נמסר לאנשיה. אמ-פקולטי נוקטת אמצעים בכדי לאמת את המידע המוצג באתר. אולם, אין באפשרות אמ-פקולטי להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו ו/או מהימנותו, ואין אנחנו מתחייבים לנכונות או שלמות המידע או דיוקו או מהימנותו.

המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה כלשהי לבחירה בשירות מסוים ו/או במסלול מסוים ו/או בגדר המלצה ביחס למי מבעלי המקצוע המופיעים באתר. כמו כן, האתר אינו מהווה אסמכתא לאמינות ו/או לכשירות בעלי המקצוע ו/או המוסדות המוזכרות בו.
אם כן, האמור באתר זה איננו בגדר חוות דעת מקצועית או אחרת מצד אמ-פקולטי. עליך, המשתמש, לשקול את הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.

אמ-פקולטי רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים ו/או עדכונים באתר, לפי שיקול דעתה, והיא אינה מתחייבת לשמר או לאחסון מידע או תוכן כלשהו שיועלה לאתר, בין על ידה ובין על ידי המשתמשים, או לגבות מידע. לפיכך, לא תהיה למשתמש שום טענה / דרישה או בקשה במקרה של איבוד מידע ו/או תוכן כלשהו, וכן לא תחויב אמ-פקולטי למסור כל מידע ו/או תוכן או העתק שלהם, או פרטים נלווים למידע ו/או לתוכן.

אמ-פקולטי לא תישא באחריות, ישירה או עקיפה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר, והנך פוטר בזאת את אמ-פקולטי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, לרבות נזק תוצאתי שייגרמו (חו"ח) לך ו/או לצד שלישי כלשהו בעטיו של השימוש באתר או במידע המוצג בו, לרבות במקרים בהם היה המידע שגוי.

בשום מקרה לא תחול על אמ-פקולטי אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:
זכויות היוצרים לגבי המידע המוצג באתר, אופן ביטויו ו/או הצגתי ו/או שילובו בתוכנות ו/או במוצרים אחרים בין של אמ-פקולטי ובין של אחרים, מוגנות ואתה המשתמש רשאי לעשות בהן שימוש אך ורק על פי תנאי רישיון זה.
אין לערוך שינויים / להעתיק / להפיץ או להציג בפומבי את המידע המוצג באתר, באופן מלא ו/או חלקי ו/או לנסות להעתיק / להפיץ או להציג בפומבי את המידע, ללא קבלת אישורה המופרש של אמ-פקולטי, מראש ובכתב, ו/או להעניק ו/או להתיימר להעניק רישיון או הרשאת שימוש במידע.

שמורה לך הזכות לשימוש אישי בלבד, וכל שימוש מסחרי מחייב קבלת הרשה מפורשת מאמ-פקולטי.
פרטי תוכנה (אם ישנם) או נכסים אחרים המוגים על ידי דיני הקניין הרוחני הזמינים להורדה באתר זה הינם פרי עבודתה של אמ-פקולטי או צדדים שלישיים, וכפופים לכל דין רלבנטי בנוגע לזכויות הקניין והבעלות בהם. השימוש בתוכנה או נכסים אחרים כאמור מוסדר לפי תנאי הסכם הרישיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לכל תוכנה נכס, כאמור, או כלול בהם (להלן: "הסכם הרישיון"). נאסר עליך להתקין או לעשות שימוש בתוכנה או נכס, אלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרישיון אשר לתוכנה או נכס שאינם מלויים בהסכם רישיון. אמ-פקולטי מעניקה לך בזה, כמשתמש, רישיון אישי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש בתוכנה, נכס ו/או באתר זה בהתאם לתנאים ולתניות המפורטים במסמך זה, ולמטרות אלה בלבד.

קישורים ופרסומים:
אמ-פקולטי אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים (Links) באתר, ואין לראות בקישורים אלה המלצה לשימוש או לרכישה, והם מצויים באתר לנוחות בלבד. אין לאמ-פקולטי שליטה באתרים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו של אמ-פקולטי עם מפיעילי האתרים האמורים.

הוספתו של קישור כלשהו לאתר, בכל צורה שהיא, מחייבת את הסכמתה של אמ-פקולטי, מראש ובכתב.

אמ-פקולטי אינה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או פרסומים מסחריים (ככל שיהיו) באתר והם על אחריות המפרסמים בלבד. כמו כן, אמ-פקולטי אינה אחראית לטיב המידע שיימסר על ידי מפרסם כלשהו או לבדיקתו, ועל המפרסם לוודא כי כל התכנים, התמונות, הטקסים, פרטי ההתקשרות ו/או כל מידע אחר שנמסר על ידו הינם פרטיו הנכונים.

אין להציג את המידע המופיע באתר או בדף כלשהו, בכל צורה שהיא, באתר אחר כלשהו, אלא אם ניתנה הסכמת אמ-פקולטי, מראש ובכתב, ובתנאי כי צוין במפורש כי מקורו של המידע באמ-פקולטי, ובתנאי נוסף כי דפי הרשת בהם נכלל המידע יובאו בלא גריעה או תוספת כלשהן.

סתירה לפרסומים רשמיים:
בכל מקרה של סתירה בין מידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים רשמיים, לרבות אלו של משרד הביטחון ו/או של צבא ההגנה לישראל, או כל גורם מוסמך אחר, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.

שימוש בלתי חוקי במידע או באתר:
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אתה לבדך תהיה אחראי לכל שימוש במידע המוצג באתר שהינו אסור ו/או בלתי חוקי וכן תהיה אחראי שלא לסייע ו/או לאפשר שימוש אסור ו/או בלתי חוקי במידע, בין במעשה בין במחדל.

על אף שאמ-פקולטי שומרת על זכותה לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע, המופיעים באתר, ובכלל זה כל תוכן האסור לפי כל דין, לרבות מידע או תוכן הכוללים תוכנות וירוס או ריגול או כל תוכן אחר שיש בו כדי להזיק למשתמשים באתר ו/או לאפשר ביצוע פעולה בלתי-חוקית, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, איומים, הסתה לגזענות או לאלימות, שידול לביצוע עבירה, או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, וכן כל מידע או תוכן הפוגע ו/או מפר תקנון זה, אמ-פקולטי אינה מסוגלת ואינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר וגם אם תערוך בדיקות בתכנים הנ"ל, היא אינה מתחייבת לזהות תוכן כאמור ו/או כי תספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני המשתמשים באתר ו/או בכלל, ואמ-פקולטי אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים, שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות, אך לא רק, בגין פגיעה ברגשות הגולשים ו/או פרסום תכנים, הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור.

שימוש בפרטים:
פרטי כרטיס חיוב, ככל שיימסרו על ידי המשתמש באתר, יישמרו אך ורק לצורך חיוב בעסקה בעבורה נמסרו הפרטים.

אמ-פקולטי לא תעביר לצד שלישי כלשהו כל מידע שיש בו כדי לזהותך, ככל שזה יירשם באתר, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, אין באמור כדי לגרוע מזכות אמ-פקולטי לנהל רישום, ללא פרטים מזהים, ביחס לאו]ן שימוש הגולשים באתר, ביחס למספר ה"כניסות" לדפי האתר או ביחס לתוצאות השאילתות המבוצעת באתר, או לעשות שימוש כלשהו במידע שיצטבר ברשותה עקב ניהול הרישום.

אמ-פקולטי שומרת על זכותה לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורף הפניית מסרים אישיים אליך, בהתאם לנתונים שיירשמו באתר, לרבות משלוח של הודעות, עדכונים ופרסומות לכתובת הדואר האלקטרוני, ככל שזו תימסר, הכול בכפיפות לזכותך לדרוש כי שמך יוסר מכל רשימת דיוור כזו המנוהלת על ידי אמ-פקולטי.

הגנת הפרטיות:
אמ-פקולטי לא תמסור מידע אישי או אחר שיימסר על ידי המשתמש באתר, ואולם אין באמור כדי למנוע מאמ-פקולטי לקיים דרישות או בקשות לקבלת מידע כלשהו, שתוגשנה על ידי גורמים מוסמכים כדין.
מידע אישי או אחר אודות המשתמש יהיה מוגן לפי שיקול דעתה של אמ-פקולטי.

המשתמש מוזהר בזאת, כי חרף האמור לעיל, כל מידע אישי או אחר או כל מידע חסוי אחר שיימסר על ידי המשתמש עלול להיות זמין למשתמשים אחרים, ואמ-פקולטי אינה נושאת בכל אחריות לשימוש שייעשה על ידי מי מהמשתמשים במידע.

הסבת זכויות, חיובים והתחייבויות:
אמ-פקולטי זכאית להסב את כל הזכויות, החיובים וההתחייבויות, הקשורים באתר זה, ו/או הנובעים מהשימוש בו, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה.

כללי:
השימוש בלשון זכר ובלשון יחיד הינו לנוחות בלבד, והאמור במסמך מתייחס לנשים ולגברים באופן זהה.

אמ-פקולטי שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה ו/או להגביל גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, באופן זמני או לצמיתות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר, אנא פנה לכתובת www.mfaculty.com – באמצעות "צור קשר".
אמ-פקולטי עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצרכי אבטחה וזיהוי משתמשים. נטרול העוגיות על ידי המשתמש עלול לפגוע בשימוש באתר.

דין וסמכות שיפוט:
על השימוש באתר ועל כל טענה ו/או תביעה ביחס לשימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל , וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע ו/או הקשור בשימוש באתר תהיה לבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב.

אישור הסכמה:
כניסתך לאתר תהווה אישור כי קראת בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל, כי הם ברורים לך ומוסכמים על ידך, כי אין לך כל טענות ותביעות כנגד אמ-פקולטי והסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים לעיל מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר.

היה ואינך מסכים לתאני השימוש דלעיל, הנך מתבקש לצאת מהאתר. אם הנך מסכים לתנאים דלעיל במלואם, עליך ללחוץ על מקשים "אני מאשר את תנאי השימוש".

פרטי רישום ישלחו לאימייל שלך.


חזרה אל פורשים – פורטל הפרישה של ישראל